22 września 2010

Never forget Sedlaczek 1937


Stanisław Sedlaczek, jeden z twórców polskiego harcerstwa, w 1937 r. w przedmowie do polskiego wydania książki Henri Boucheta "Skauting i indywidualność", : „(...) Mimo przeszło ćwierćwiecza istnienia harcerstwa, nie wszystko, co skauting przyniósł należycie zrozumiano w Polsce i nie wszystko, co w nim tego warte przyswoiło sobie harcerstwo. Tak się jakoś dzieje, że pod niektórymi względami jesteśmy jakby niepodatni na wpływy, gdy pod innymi względami ulegamy im zbyt łatwo. Wielu rzeczy pomyślanych w skautingu praktycznie i celowo nie przyjęliśmy lub - przyjąwszy pierwotnie - zarzuciliśmy. Jak gdyby brak nam było czasem zrozumienia dla rzeczy praktycznych. Tak jest np. ze szczegółami umundurowania i wyprawy (wyekwipowania), w przystosowaniu których nieraz bynajmniej nie poszliśmy po drodze linii praktyczności i życia polowego, zarzuciliśmy laskę, nie wymagamy, by harcerz zdobył sobie środki na mundur własną pracą, nie umiemy nauczyć się np. bardzo łatwej i pożytecznej musztry gilwellowskiej (może pod wpływem złego zrozumienia roli i warunków stosowania musztry wojskowej), odbiegamy nieraz od prostoty form organizacji i administracji skautingu, za mało interesujemy się drużyną i zastępem, za dużo „wyższymi” ogniwami i „szerszymi” przejawami życia harcerskiego - oto przykłady na chybił trafił podane.”

Skauci Europy w Polsce: zrozumieć fenomen

Przedmowa do polskiego wydania Dokumentów Podstawowych FSE

Oto w Waszych rękach, Drogie Harcerki i Harcerze, Drużynowe i Drużynowi, Rodzice, Księża Duszpasterze oraz Wychowawcy i wszyscy Sympatycy Harcerstwa, pierwsze polskie wydanie Dokumentów podstawowych Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy - Federacji Skautingu Europejskiego.

Stanowią one kolejny etap, rozpoczętego pod wpływem VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie w 1991 r., procesu rozpoznawania na gruncie polskim wspaniałego doświadczenia skautingu katolickiego Ojca Sevina, jezuity, który po spotkaniu w 1913 r. z angielskim generałem Robertem Baden-Powellem potrafił przepoić skauting bogactwem dwutysiącletniego, żywego dziedzictwa Kościoła.

Dokonanie Ojca Sevina, którego proces beatyfikacyjny dobiega końca w Rzymie, tak określa Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście do kierujących Międzynarodową Katolicką Konferencją Skautingu z 13 września 1998 r.: "Spotkanie metody skautowej z intuicjami Ojca Sevina pozwoliło na wypracowanie pedagogiki opartej na wartościach ewangelicznych, gdzie każdy młody człowiek jest inspirowany do pełnego rozkwitu i rozwoju swojej osobowości, wydając owoce talentów, które nosi w sobie".

Skauting katolicki Ojca Sevina stanowił twórczą "inkulturację" skautingu Baden-Powella w obrębie społeczeństw zachodnioeuropejskich o katolickich tradycjach, w szczególności Francji, Belgii i Włoch. w Polsce, w okresie międzywojennym, mimo wielu kontaktów polskich instruktorów harcerskich z Ojcem Sevinem do pełnego odkrycia i wprowadzenia metody i ducha dzieła francuskiego jezuity nigdy nie doszło. Próbą w tym kierunku były Hufce Polskie - Harcerstwo Polskie, utworzone w okupowanej Warszawie 27 października 1939 r. przez jednego z najwybitniejszych polskich działaczy harcerskich Stanisława Sedlaczka. Niestety, na przeszkodzie w rozwoju tego obiecującego doświadczenia stanęły najpierw jeden, a potem drugi totalitaryzm.

Również w tych krajach, gdzie skauting od początku rozwijał się na fundamencie idei Ojca Sevina, najpierw wojna, a potem wpływy ideologii nadszarpnęły samą jego istotę.

Paradoksalnie, to dzięki grupie młodych Niemców, protestantów i katolików, którzy 1 listopada 1956 r. w Kolonii położyli podwaliny pod ruch skautingu europejskiego - Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy - Federacja Skautingu Europejskiego, zawdzięczamy wierną kontynuację dzieła Ojca Sevin, a tym samym Baden-Powella. Paradoksalnie, bo ci młodzi Niemcy prawdopodobnie nigdy o Ojcu Sevinie nie słyszeli. Ich intuicje pedagogiczne, powodowane tęsknotą za rozumianą w chrześcijański sposób jednością europejską oraz pragnieniem wychowywania młodych tak, by już nigdy więcej nie doszło do wojny potrafił doskonale zrealizować Francuz i Bretończyk Perig Geraud-Keraod oraz jego żona Lizig.

Sformułowanie przez niego i przyjęcie przez FSE w 1963 r. poniższych Dokumentów podstawowych, jest, po dokonaniach Baden-Powella i Ojca Sevina, jednym z najbardziej doniosłych momentów w niespełna stuletniej historii skautingu. Dokumenty te z opartą na nich pedagogiką, przeżywaną na co dzień przez ponad 70 tysięcy dziewcząt i chłopców - Przewodniczek i Skautów Europy, stanowią nie tylko wierną kontynuację pedagogiki Baden-Powella, praktykowaną w duchu Ojca Sevina, ale również, poprzez wymiar europejski, pojęty na sposób ekumeniczny i ewangelizacyjny, tworzą nową jakość, tak w ramach skautingu, jak w ramach Kościoła, nie tylko katolickiego, co jest pewnym fenomenem, oraz w ramach narodów naszego wspólnego domu, jakim jest Europa.

Ta nowa jakość doczekała się swego odkrycia w Polsce, w warunkach odzyskanej wolności, za sprawą harcerek i harcerzy ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego - "Zawisza" - Federacja Skautingu Europejskiego, które 18 listopada 1995 r. zostało przyjęte do FSE. Zatem zadanie adaptacji, najpierw skautingu Baden-Powella, rozpoczęte przez Andrzeja Małkowskiego w 1911 r. przetłumaczeniem książki Baden-Powella i tylu innych wybitnych działaczy harcerskich, potem skautingu Ojca Sevina przez Stanisława Sedlaczka jest nie tylko kontynuowane, ale twórczo rozwijane dzięki odczytywaniu znaków czasu. Jednym z nich jest fenomen skautingu europejskiego, którego zawędrowanie do Polski zawdzięczamy przełomowemu spotkaniu ponad 2 mln młodych ludzi na Jasnej Górze w sierpniu 1991 r.

Zbigniew Minda